DEEL 1: Algemene Voorwaarden voor Consumenten


DEEL 1 - Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: de natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen en diensten verwerft of gebruikt  en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper;

2. Dag: kalenderdag (met uitsluiting van zondagen en wettelijke feestdagen);

3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de herroepingstermijn van 14 dagen af te zien van de Overeenkomst op afstand;

4. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

5. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Verkoper en Consument betreffende goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer Technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;

6. Producten: de via de Website door de Verkoper aan de Consument aangeboden goederen en diensten.

7. Website: de website www.isolatieactie.be, waarop de Verkoper de producten aanbiedt aan de Consument;


DEEL 1 - Artikel 2 Identiteit van de Verkoper

Andre Celis NV (hierna: ‘Verkoper’ / ‘Isolatieactie.be’);

3210 Lubbeek, Staatsbaan 119;

Telefoonnummer: 016 62 97 00;

E-mailadres: [email protected];

Ondernemingsnummer:  0430.744.534;

BTW-nummer: BE 0430744534

RPR LEUVEN


DEEL 1 - Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Isolatieactie.be en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Isolatieactie.be en de Consument.

2. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

3. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. De Consument wordt aangeraden om deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren; voor alle duidelijkheid vermeldt de titel de meest recente datum en versienummer.

4. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de Consument beschikbaar gesteld via de Website. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

5. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.


DEEL 1 - Artikel 4 Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om voor de Consument een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Isolatieactie.be is niet gebonden door haar aanbod in geval van kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in dit aanbod.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de identiteit van de Verkoper;

- de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;

- de wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip  van de eventueel daaraan verbonden kosten;

- de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;

- de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;

- de kosten voor het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;

- de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- waar passend, de minimale duur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen.


DEEL 1 - Artikel 5 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Isolatieactie.be onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Isolatieactie.be is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Isolatieactie.be passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Isolatieactie.be daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Isolatieactie.be behoudt zich het recht voor om de overeenkomst niet aan te gaan en een bestelling of aanvraag te weigeren wanneer zij er redelijkerwijs van kan uitgaan dat de Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen kan of zal kunnen voldoen. De Verkoper stelt de Consument in kennis van deze beslissing via een gemotiveerd antwoord.

5. Isolatieactie.be zal bij het goed of dienst aan de Consument de volgende informatie schriftelijk meesturen:

a. de identiteit van de Verkoper;

b. het  geografische adres van de vestiging van de Verkoper waar de Consument met klachten terecht kan;

c. de identificatie en de prijs van het goed of de dienst;

d. de leveringskosten;

e. de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;

f. het al dan niet bestaan van een Herroepingsrecht;

g. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het eventuele Herroepingsrecht gebruik kan maken;

h. de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen.


DEEL 1 - Artikel 6 Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van goederen heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 dagen. De Consument kan de overeenkomst herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de dag van levering van het goed aan de Consument.

2. De Consument zal hiertoe schriftelijk of op een voor de Verkoper beschikbare en toegankelijke duurzame drager een kennisgeving verzenden vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn. De Consument kan hiertoe gebruik maken van het voorziene formulier, zonder dat het gebruik van dit formulier verplicht is.

3. Tijdens de Herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het goed met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Verkoper terugzenden naar Andre Celis NV, 3210 Lubbeek, Staatsbaan 119.

4. Bij terugzending van goederen draagt de Consument het risico voor beschadiging of verlies.

5. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6. Indien de Consument een deel of het totaal van de aankoopprijs en de aan de aankoop verbonden kosten al betaald heeft, zal Isolatieactie.be dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

7. De consument heeft geen Herroepingsrecht voor de Overeenkomsten op afstand betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.


DEEL 1 - Artikel 7 Prijs

1. De prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten worden door Isolatieactie.be niet verhoogd tijdens de periode van het aanbod, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Isolatieactie.be goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Isolatieactie.be geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de Consument verschuldigd zijn.

4. De Consument draagt bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten. In voorkomend geval zal het bedrag aan de Consument worden meegedeeld voordat deze zijn aankoop definitief plaatst.


DEEL 1 - Artikel 8 Garantie

1. Isolatieactie.be staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de toepasselijke wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. De Consument beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen gekocht via de Website. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de Consument.

3. Om een beroep te doen op een garantie, moet de Consument het aankoopbewijs/orderconfirmatie of de factuur kunnen voorleggen. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld aan de Verkoper. Bij laattijdige melding heeft de Consument geen recht op herstelling of vervanging. Naargelang de aard van het goed kan de Verkoper beslissen om het gebrekkige goed hetzij op te halen voor herstelling, hetzij bij de Consument thuis te herstellen of vervangen. Deze garantie kan niet worden overgedragen aan derden.

4. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op gebreken die ontstaan ten gevolge van, onder meer, maar niet beperkt tot, ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, foutieve montage, slecht onderhoud en onvoorzichtig, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.


DEEL 1 - Artikel 9 Levering en uitvoering

1. Isolatieactie.be zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Isolatieactie.be heeft meegedeeld tijdens het bestelproces.

3. De Verkoper zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van de dag volgend op de dag waarop de Consument zijn bestelling via de Website heeft geplaatst, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de Consument een leveringsdatum heeft doorgegeven en deze werd aanvaard door Isolatieactie.be, zal de Verkoper op deze datum leveren.

4. Indien door toedoen van de Consument de levering niet kan plaatsvinden op de afgesproken datum of de afgesproken plaats, om welke reden dan ook, wordt een forfaitair bedrag van EUR 125,00 excl. 21% BTW aangerekend voor de vergeefse rit.

5. Bij opgave van een verkeerd leveringsadres door de Consument, waardoor de levering niet op de overeengekomen plaats en tijdstip kan worden uitgevoerd, wordt een forfaitair bedrag van EUR 125,00 exclusief 21% BTW aangerekend voor de vergeefse rit of de omleiding naar een ander adres.


DEEL 1 - Artikel 10 Overmacht

1. In geval van overmacht is Isolatieactie.be niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de Consument na te komen. Isolatieactie.be is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, maar niet uitsluitend, stakingen, brand, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding, storingen in gebruikte communicatiesystemen, het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website en niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.


DEEL 1 - Artikel 11 Intellectuele eigendom

1. De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de goederen, diensten en/of de website van Isolatieactie.be berusten bij de Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, en modellenrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

3. Het is niet toegelaten gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


DEEL 1 - Artikel 12 Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Consument indien aan alle daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.

2. De overeenkomst die tussen de Verkoper en de Consument is, behoudens andere schriftelijke overeenkomst, aangegaan heeft een duurtijd tot op het ogenblik van de uitvoering door de Verkoper.

3. De overeenkomst tussen Verkoper en Consument neemt een einde bij conforme en volledige levering door Verkoper.


DEEL 1 - Artikel 13 Betaling

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van bestelling.

2. De Consument dient onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Isolatieactie.be te melden.

3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Isolatieactie.be, behoudens wettelijke beperkingen, recht op een schadevergoeding van 12% van het bedrag in de overeenkomst, met een minimum van EUR 50,00. Daarnaast is de Consument aan Isolatieactie.be verwijlinteresten verschuldigd a rato van 15% per jaar.


DEEL 1 - Artikel 14 Klachten

1. Isolatieactie.be beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden binnen een redelijke termijn na vaststelling van de gebreken, volledig en duidelijk omschreven ingediend bij de Verkoper. Bij Isolatieactie.be ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Naast onze eigen klachtenprocedure, kan u vanaf 1 juni 2015 voor buitengerechtelijke consumentengeschillen terecht bij de Consumentenombudsdienst (COD). Deze dienst kan u in de eerste plaats informatie verschaffen over uw rechten als consument.

Indien u klachten heeft, kan u hiervoor ook bij de COD terecht. De COD zal uw klacht analyseren om deze vervolgens aan het bevoegde bemiddelingsorgaan door te geven.

Bij onderstaande geschillencommissies kan u rechtstreeks of na doorverwijzing door de COD terecht kan met uw sectorspecifieke klachten: www.consumentenombudsdienst.be


Geschillenbehandeling: ec.europa.eu/odr


DEEL 1 - Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Op overeenkomsten tussen Isolatieactie.be en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Isolatieactie.be of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement Leuven.


DEEL 1 - Artikel 16 Privacy

1. Isolatieactie.be erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons Privacybeleid vindt u onder Privacy. Bij het gebruik van de Website aanvaardt de Consument dit Privacybeleid. Door online via de Website te bestellen, geeft de Consument de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Consument heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Contactgegevens:
ANDRE CELIS NV, Staatsbaan 119 – 3210 Lubbeek, KBO:  0430.744.534, BTW: BE0430744534, RPR LEUVEN.

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij onze klantendienst. Mail naar [email protected] of bel 016 62 97 00.Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 19 juni 2017.

DEEL 2: Algemene Voorwaarden B2B


DEEL 2 - Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die via de Website een overeenkomst op afstand gesloten heeft met de Verkoper;

2. Dag: kalenderdag (met uitsluiting van zondagen en wettelijke feestdagen);

3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Verkoper en Koper betreffende goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer Technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;

4. Producten:    de via de Website door de Verkoper aan de Koper aangeboden goederen en diensten.

5. Website:    de website www.isolatieactie.be, waarop de Verkoper de producten aanbiedt aan de Koper.


DEEL 2 - Artikel 2 Identiteit van de Verkoper

Andre Celis NV (hierna: ‘Verkoper’ / ‘Isolatieactie.be’);
3210 Lubbeek, Staatsbaan 119;
Telefoonnummer: 016 62 97 00;
E-mailadres: [email protected];
Ondernemingsnummer:  0430.744.534;
BTW-nummer: BE 0430744534
RPR LEUVEN


DEEL 2 - Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Isolatieactie.be en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Isolatieactie.be en de Koper.

2. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

3. Algemene [aankoop]voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de Verkoper is ingestemd.

4. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. De Consument wordt aangeraden om deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren; voor alle duidelijkheid vermeldt de titel de meest recente datum en versienummer.

5. Door het gebruik van de Website van de Verkoper en door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.


DEEL 2 - Artikel 4 Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om voor de Koper een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

2. De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen op de Website zullen in hoofdlijnen overeenkomen met de aangeboden Producten. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld als een afbeelding of kenmerk afwijkt van het werkelijke Product

3. Elk aanbod vervalt indien het Product waarop dit aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Elk aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.


DEEL 2 - Artikel 5 De overeenkomst

1. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand via het op de Website voorziene bestelproces.

2. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het op de Website geplaatste aanbod is de Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt niet tot stand.

3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.


DEEL 2 - Artikel 6 Levering

1. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

2. Producten worden enkel geleverd op het leveringsadres opgegeven door de Koper en/of kunnen afgehaald worden in een fysiek verkooppunt van de Verkoper.

3. Alle door de Verkoper in de overeenkomst genoemde (leverings-)termijnen zijn louter indicatief en vrijblijvend. Zij gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

4. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan bericht.

5. Het uitladen van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de Koper.

6. De Verkoper is gerechtigd om goederen te leveren in gedeelten.

7. De Koper erkent dat de Verkoper voor de levering van Producten afhankelijk is van de medewerking van de Koper. De Koper dient er, onder andere, voor te zorgen dat de plaats waar de Producten dienen geleverd te worden vrij en gemakkelijk bereikbaar is en dat, indien nodig, de Producten opgeborgen kunnen worden op risico van de Koper.

8. Indien de Koper Producten weigert of in gebreke blijft een daad te stellen die noodzakelijk is voor de levering van Producten, zal de Verkoper het recht hebben de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen, over de Producten te beschikken naar goeddunken van de Verkoper en enig verlies en/of kosten opgelopen ten gevolge van dergelijke weigering of gebrek te verhalen op de Koper.

9. Indien door toedoen van de Koper de levering van de Producten niet kan plaatsvinden op de afgesproken datum of de afgesproken plaats, om welke reden dan ook, wordt een forfaitair bedrag van EUR 125,00 excl. 21% BTW aangerekend voor de vergeefse rit.

10. Bij opgave van een verkeerd leveringsadres door de Koper, waardoor de levering niet op de overeengekomen plaats en tijdstip kan worden uitgevoerd, wordt een forfaitair bedrag van EUR 125,00 exclusief 21% BTW aangerekend voor de vergeefse rit of de omleiding naar een ander adres.


DEEL 2 - Artikel 7 Prijs

1. Elk aanbod vermeldt alle prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2. De verpakkings- en vervoerskosten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn ten laste van de Koper.

3. Kennelijke fouten of vergissingen in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door de Verkoper worden gecorrigeerd.


DEEL 2 - Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals bij het aangaan van de overeenkomst wordt overeengekomen. Behoudens bij betaling van de Koper op de Website op het moment van de bestelling, dient bij ontvangst van de factuur betaald te worden op een door de Verkoper aan te geven wijze, binnen de aangegeven termijn en in de valuta waarin is gefactureerd de betaling.

2. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van EUR 150,00 en met een nalatigheidsinterest van 12% per jaar vanaf de vervaldatum. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. De interest op het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Verkoper verschuldigde.

4. In geval van niet tijdige betaling is de Verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


DEEL 2 - Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door de Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met de Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door de Verkoper geleverde zaken, die ingevolge Artikel 9.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen evenmin als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Verkoper veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om de Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


DEEL 2 - Artikel 10 Risico

1. Alle risico’s, van welke aard ook, waaraan de door de Verkoper verkochte Producten zijn blootgesteld nadat de Producten de fabriek hebben verlaten, waaronder maar niet beperkt tot risico’s van vervoer, zijn voor rekening van de Koper.

2. Indien de levering van de Producten niet kan plaatsvinden door enige oorzaak die te wijten is aan de Koper, zal het risico overgaan op de Koper op de geplande datum van de levering, zoals die werd meegedeeld aan de Koper.


DEEL 2 - Artikel 11 Garanties

1. De Verkoper garandeert in geen enkel geval de geschiktheid van de door de Verkoper vervaardigde Producten voor het door de Koper geplande gebruik.

2. Iedere vorm van garantie komt hoe dan ook te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het Product of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en/of door derden. Garantie vervalt ook wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper kent evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen maar niet uitsluitend weersomstandigheden (bijvoorbeeld extreme regenval of temperaturen).

3. Alle waarborgen en voorwaarden van verantwoordelijkheid van gemeen recht ten laste van de Verkoper, worden uitgesloten in de mate dat de wet niet dwingend hun toepassing oplegt.


DEEL 2 - Artikel 12 Conformiteit

1. De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij ze schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering aan de Verkoper verstuurd. Wanneer de Producten worden geleverd op meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk.

2. Indien de Koper tijdig zijn klachten meedeelt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.


DEEL 2 - Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. In de mate toegestaan onder het toepasselijke recht, is de Verkoper niet aansprakelijk voor:

•    schade of verlies rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit schade aan of verlies van een deel of het geheel van de Producten tijdens het vervoer ervan;

•    gebreken in de Producten veroorzaakt door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde;

•    gebreken, van welke aard ook, aan door de Verkoper geleverde Producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;

•    alle andere gebreken in de Producten tenzij de Verkoper hiervan, per aangetekende brief, in kennis is gesteld binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering of, indien het gebrek niet zichtbaar is bij redelijke inspectie, binnen de zes (6) maanden na de levering;

•    schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. In geval van aansprakelijkheid van de Verkoper, zal de enige verplichting van de Verkoper erin bestaan om, naar zijn keuze, ofwel de niet-conforme Producten terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme Producten  aan de Koper te vergoeden.

3. In elk geval is, voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht, de totale aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Koper beperkt tot de prijs van de Producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de koper. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aequiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en zelfs in geval van zware fout.

4. De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


DEEL 2 - Artikel 14 Overmacht

1. In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. De Verkoper is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren zonder beperking onder meer stakingen, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


DEEL 2 - Artikel 15 Intellectuele Eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij de Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en enige andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


DEEL 2 - Artikel 16 Ontbinding en Opzegging

1. De Verkoper is gerechtigd deze overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en van rechtswege, te ontbinden, de Producten in transit tegen te houden en verdere levering(en) op de schorten indien:

•    de Koper in gebreke blijft één of meerdere van de verplichtingen van deze overeenkomst (tijdig) na te leven;

•    na het sluiten van de overeenkomst de Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

•    indien de Koper failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, ontbonden wordt of met schuldeisers gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingen treft;

•    door de vertraging aan de zijde van de Koper, niet langer van de Verkoper kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van de Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien de Verkoper tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is de Verkoper gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Indien de Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de Verkoper gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht. De volledige schade die de Verkoper lijdt door annulering zal door de Koper vergoed worden, met een minimum van 15% van het factuurbedrag.

7. Het bepaalde in dit artikel laat de rechten van de Verkoper onverlet om bijkomende schadevergoeding te eisen.


DEEL 2 - Artikel 17 Toepasselijk Recht

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de Verkoper, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement Leuven.


DEEL 2 - Artikel 18 Slotbepalingen

1. Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.

2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper met betrekking tot de erin opgenomen materie.Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 19 juni 2017.