Isolatiepremies

Energiepremies 2019 / 2020

Het aanbod van energiepremies blijft in 2020 gelijk aan het aanbod van 2019. Ook de premievoorwaarden zijn in 2020 dezelfde als die van 2019.

Op de website van de netbeheerder kan u de nodige gegevens vinden: www.fluvius.be

Ook op de website www.energiesparen.be kan u via de subsidiezoeker opzoeken hoeveel subsidies er ontvangen kunnen worden.

Energiepremies 2019/2020 voor bestaande woningen (aangesloten op het distributienet voor 1/01/2006)
Geldig voor eindfacturen in 2019/2020

Investering Premie

Dakisolatie geplaatst door een doe-het-zelver.

2,00 €/m² (Rd-waarde min. 4,5 m²K/W)

Dakisolatie geplaatst door een aannemer.

4,00 €/m² (Rd-waarde min. 4,5 m²K/W)

Na-isolatie bestaande buitenmuren via de buitenzijde, uitgevoerd door een aannemer.

15,00 €/m² (Rd-waarde min. 3,0 m²K/W)

Spouwmuurisolatie bestaande spouw via een STS aannemer. λ-waarde maximaal 0,065 W/mK.
Volledige spouw gevuld en minstens 50 mm.

5,00 €/m² (conform STS 71-1)

Na-isolatie bestaande buitenmuren via de binnenzijde, begeleid door een architect met controletaak of door een aannemer met certificaat van bekwaamheid of aspirant.

15,00 €/m² (Rd-waarde min. 2,0 m²K/W)

Vloerisolatie via een aannemer.

6,00 €/m² (Rd-waarde min. 2,0 m²K/W)

Totaalrenovatiebonus

Binnen de 5 jaar 3 of meer nieuwe investeringen uitvoeren (dak- of zoldervloerisolatie, spouw, buitenisolatie of binnenisolatie, vloerisolatie, nieuwebeglazing, zonneboiler, warmtepomp en ventilatiesysteem)

Vanaf 3 investeringen: bonus van € 1.250,00 bovenop individuele premie, tot max. € 4.750,00 voor 7 investeringen


In appartementen: 50% van deze bedragen. Er zijn aanvullende voorwaarden inzake minimaal te isoleren oppervlakte en ook de rest van de woning moet voldoende geïsoleerd zijn. Meer info www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus
De minimale dakisolatienorm, wat wijzigt er op 1 januari 2020?

Nieuwe dakisolatienorm vanaf 1 januari 2020, wat wijzigt er?

De toekenning van 15 strafpunten bij inbreuken voor daken van 16m² of groter blijft gelden. Niet-voldoen aan de dakisolatienorm zal dus vanaf 1 januari 2020 aanleiding kunnen geven tot een ongeschiktverklaring. Maar vanaf 1 januari 2020 kan men ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld in een EPC, lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld.

Deze grenswaarden zijn:
• 600 kWh/m² voor een open bebouwing
• 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
• 500 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
• 400 kWh/m² voor een appartement


De werkwijze van de woningcontroleur bij het uitvoeren van het conformiteitsonderzoek en het toekennen van strafpunten voor het ontbreken van dakisolatie verandert dus.


Hoe gebeurt de controle?
De woningcontroleur kijkt na of er een EPC is voor de woning. Hij kent geen strafpunten voor dakisolatie toe:
• Als de algemene energiescore in het EPC lager is dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde (bijvoorbeeld een appartement met een energiescore van 350 kWh/m²).
• Als het EPC een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt van minimum 0,75 m² K/W en de R-waarde geen default-waarde is. Als de algemene energiescore van de woning en de R-waarde niet voldoen (bijvoorbeeld de R-waarde is een defaultwaarde), zal de woningcontroleur de aanwezigheid van dakisolatie beoordelen door visuele controle volgens de huidige werkwijze zoals hoger beschreven.


Dakisolatienorm vanaf 1 januari 2021

Wat wijzigt?
De drie modellen van technische verslagen werden aangepast aan de drie nieuwe categorieën van gebreken in de Vlaamse Wooncode. Vanaf 1 januari 2021 zijn de nieuwe technische verslagen van kracht. Die overstap zal resulteren in een aantal bijkomende wijzigingen:
• Het ontbreken van (voldoende) dakisolatie zal beoordeeld worden op het niveau van de woning en niet meer op het niveau van het gebouw. Het ontbreken van dakisolatie resulteert niet meer automatisch in een gebrek voor alle appartementen/studio’s in het gebouw. Als de energiescore van de woning voldoet, is er geen quotering voor de woning in kwestie.
• De eigenaar zal zelf moeten aantonen dat hij voldoet aan de dakisolatienorm. Hij kan dit doen door een EPC-attest voor te leggen met een voldoende energiescore of door aan te tonen dat er dakisolatie aanwezig is. Die wijziging vloeit voort uit het feit dat de woningcontroleur geen destructief onderzoek mag uitvoeren en zich alleen kan beroepen op visuele vaststellingen.

Hoe gebeurt de controle?
De woningcontroleur gaat na of er voor de woning een EPC beschikbaar is (door een rechtstreekse controle op de EPC-databank van de Vlaamse overheid of navraag bij het VEA) en kijkt naar de algemene energiescore en de informatie over dakisolatie in het EPC. Hij vinkt geen gebrek bij dakisolatie aan als:
• De algemene energiescore in het EPC lager is dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde (bijvoorbeeld een appartement met een energiescore van 350 kWh/m²).
• Het EPC een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt van minimum 0,75 m² K/W en de R-waarde geen default-waarde is.
Bij gebrek aan een EPC, een te hoge energiescore van de woning, ontbrekende info over dakisolatie, een defaultwaarde of te lage R-waarde op het EPC, gaat de woningcontroleur over tot visuele vaststelling. Hij vinkt het gebrek bij dakisolatie aan als hij vaststelt dat dakisolatie ontbreekt. Als het niet mogelijk is om ter plaatse visueel vast te stellen dat er dakisolatie is, moet de eigenaar de aanwezigheid van dakisolatie aantonen of alsnog een EPC laten opmaken en dat voorleggen.

Wat als de dakisolatie niet voldoet? Een inbreuk op de dakisolatienorm zal gelden als een gebrek categorie II. Dat kan op zich aanleiding geven tot een ongeschiktverklaring. Ontbrekende dakisolatie bij daken kleiner dan 16 m², geldt als een gebrek categorie I. Aan de gebreken categorie I is eerder een sensibiliserend instrumentarium verbonden.
Het toepassingsgebied van het energieprestatiecertificaat wordt uitgebreid vanaf 1 januari 2020

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een instrument om kopers, huurders en eigenaars in één oogopslag te informeren over de energetische prestaties van een gebouw. Het EPC voor woningen en appartementen is na meer dan tien jaar al welbekend. Vanaf 2020 komen er twee nieuwe EPC’s bij.

Vanaf 1 januari 2020 zullen ook kleine niet-residentiële gebouwen (kantoor, winkel, horeca zaak, medische praktijk …) over een EPC moeten beschikken als ze te koop of te huur worden aangeboden. Net als bij woningen en appartementen moet het EPC beschikbaar zijn zodra het kleine niet-residentiële gebouw of gebouwdeel te koop of te huur staat. Het EPC is een overzichtelijk document dat de energetische toestand van het gebouw in kaart brengt.

Tegelijk is het dankzij de aanbevelingentabel een krachtig instrument om u te begeleiden bij uw energetische renovatie. Het energieprestatiecertificaat geeft inzicht in de energieprestatie van een gebouw: het geeft informatie over hoe de gevels, daken en vloeren zijn geïsoleerd, en welke beglazing, verlichting, en installaties voor ventilatie, verwarming, koeling en hernieuwbare energie er geplaatst zijn. Het EPC wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A.Welke gebouwen en gebouwdelen vallen onder de verplichting?

Het niet-residentiële gebouw of gebouwdeel dat te koop of te huur wordt gesteld, mag niet groter zijn dan 500 m² en het mag ook geen deel uitmaken van een groot niet-residentieel geheel (de maximale toegelaten oppervlakte voor dit geheel bedraagt 1000 m²).

Net zoals bij het EPC voor woongebouwen, krijgt u een label van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend). Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen geeft ook aanbevelingen om te komen tot een energiezuinige renovatie. Ook verlichting krijgt hierbij aandacht.


Nuttige linken en meer info:
www.energiesparen.be/EPC-klein-niet-residentieel
www.energiesparen.be/epc-toepassingsgebied-vanaf-2020
www.energiesparen.be/vanaf-2020-epc-voor-kleine-niet-residenti%C3%ABle-gebouwen


En in de toekomst?

Vanaf 2022 moet er een EPC beschikbaar zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Het EPC van de gemeenschappelijke delen wil een instrument zijn om de eigenaars en de gebouwbeheerder wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die best gezet worden om de energiezuinige renovatie op te starten.

Welke gebouwen vallen onder de verplichting? De verplichting geldt voor alle woongebouwen met minstens 2 wooneenheden. De verplichting staat dus los van verkoop en verhuur. Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Daarom is het vanaf 2020 al mogelijk om een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw op te maken.